درباره من؟؟

فاطمَم....فاطمه احمدی...

ساکن قم...اما...اصالتاً اهل بوشهرم...بندر گناوه ;)

متولد 1378/8/17

___________________

 تو چی؟؟؟