انسان ها از آن روزی که به دنیا آمدند و به پیروى از والدینشان خدا را به راحتى باور کردند، تبدیل شدند به یک ساده لوح أحمق ، به کسى که ندیده تهمت میزند ، نشناخته اعتماد میکند ، ندانسته سخن مىگوید و حقیقت را گم میکند، و خود و نسلش را به فناى جاوید میسپارد!