اگر هر انسانی ارزش و جایگاه خود را درک میکرد هیچگاه هیچ عمل سوئی از او دیده نمیشد، گاهی ما انسان ها فراموش میکنیم که أشرف مخلوقات عالم هستیم، و تمام کائنات به دور مرکزی به نام "بشر" میچرخند، و خداوند شیطان را برای این از درگاه خود راند که به انسان سجده نکرد!