به امیده اینکه وحشی بشه رام

نه اینکه "رامَم" بشه وحشی