خدایا؟

خیلی خوشحالم ک تورو دارم...

خدایا؟؟؟خیلی بزرگی...

خدایا؟؟؟میدونی؟؟حس میکنم تنها نیستم

خدایا؟؟؟ حِسِت میکنم...

خدایا؟؟؟دیگه هیچوقت تنهام نذار...

من بی تو پوووچه پووچم...