خدایا؟ این چه وضعه؟که هم میخوامش هم نمیخوامش...خدایا؟ کمک :'(