خستم..حالم بده...حال روحى...حال جسمی...نجاتم بده خدا...