ساعت 5:10 صبحه

زود پانشدم

هنوز نخوابیدم

اینسومنیا داره مغزم

مخَم رو به انفجاره

کمــــــــــــــــــــــــک....خداااا؟؟؟