انقد برنامه ریزی کردمو عمل نکردم
باید یه فکری کنم
اینطوری نمیشه پیش رفت
باید یه تغییری بدم
اول باید هدفه اصلی رو معلوم کنم
بعد رو اراده کار کنم
آره....!