اتفاقایی که این چند روز افتاد خیلی بد بود

وقتی بهشون فکر میکنم گریَم میگیره

دلم برا مامانم میسوزه،

خدایا؟ من باید چیکار کنم؟

ما باید چیکار کنیم؟

خدایا دیدی دیشبو؟

چیکار کرد با بچه یتیم؟

خدایا؟قلبم شکسته

اشکامو میبینی خدا؟

امیر خیلی مَرده...بچه اس هنو اما مرده..

اما اون چی؟اون چل سالشه..اما هنو ضعیفه

ضعفشو پشت کتک زدناش و نعره هاش میخواد قایم کنه

اما نمدونه که داره ضعفشو بی غیرتیشو فریاد میزنه

خدایا مراقب امیر باش...

خدایا حالمونو خوب کن :'(