خدایااااااا؟؟؟

ترووخدا حاله مامانمو خوب کن...

التماست میکنم

خدایا؟؟؟؟؟

هرکاری ک بگی میکنم، حالشو خوب کنم

نبینم درد کشیدنشو...

خدایاااااااااااا؟؟؟

:(((