ساعت 2 شب شده و من هنوز خوابم نبرده...خداااااا؟؟؟؟؟ کمک...