خدایا؟؟؟کمکم کن....میخوام دختر خوبی باشم...

خدایا؟؟؟تنهام نذار....

خدا جونم....من بجز تو کسیو ندارم...

کمک کن...ب حاله خودم رهام نکن :'(